ананы? тілі аяулы ?ні скачать песню

 

 

 

 

26 а 2016 Адамны алаш тл келетн сз ана. Ана туралы км тебренбейд? Ананы аылы рашанда дрыс шешм. Ана бзд мпелесе, бз аналарды рметтеумз керек. Аяулы аналара аын, жазушылар аншама ле арнауда. Олар ананы тл жетксз тебрентп жырлаан. Мысалы: адыр  Ата-ана бзге мр сыйлаан,отбасыны негзг дгег, бастапы днекер. Дстрл аза отбасында ата -ананы адрлеу керектг ерекше спеттелген. сресе, тршлкт айнар кз, махаббатты шуа кн, мейрмн куср блаы Ана есмне атыссыз дниеде асиетт ештее жо. Сондытан  мать. ана ст аузынан кетпеген юноша еще ребенок (у которого материнское молоко на губах не обсохло). ана тл родной язык (букв. язык матери). анадан туандай в чем мать родила совершенно. 9 ар 2016 3-оушы: «рбр саналы,мдениетт азамата ана тл мен сол ана тлндег дебиетт адрн блмеу-мдениетсздк» М.уезов. 4-оушы: «Анамызды а стмен бойымыза дарыан тлмзд мыту-бкл ата-бабамызды,тарихымызды мыту»Б. Момышлы. н: «Ананы тл-аяулы н» Бал тлн, нн. Анамны тл - айбыным мен, Анамны тл - ай-кнм мен! Сйемн байта елмд туан, Сйемн мг - мрд думан.

Мектепке келдм, стазды крдм, Тыдадым сзн. Табынып, сйп. Анамны тл, Аяулы н. Жрекке нрын. Жберд йып. Анамны тл - айбыным мен, Анамны тл  11 Нау 2016 Бл сенмдлк ойылан масаттара ол жеткзуге жне ауымды жоспарларды ске асыру ммкндгне кмектесед. лемдег е асыл жан ол Ана десек , жрегмзде сйкт жана деген маххабат сезм оянады. Ана бл аяулы да мейрмд жан. Баланы тл шыаннан а брнш сзн ана  Анамны тл аяулы н Малм: Халыты туелсздгн е басты белгс-оны ана тл,лтты мдениет жо ел з алдында мемлекет болып мр сре алмайды. Ана тлн дамыту, орау дегенмз-бз з ана тлмзде таза сйлеумз жне оны жасы блп,туан анамыздай сюмз керек деген сз.

25 а 2016 Бл сз иес бар лемдег е ардаты, е аяулы, е сйкмд, е сйкт ЖАН. «Анасы бар адамдар Бздег бар байлы, бар асылымыз, бар снмз, мнмз аяулы да ардаты «ЖАН АНА». Ананы жанында Тпт тас жрект жрегн жбтп, тлн таба блетн адам ол АНА! Жма ана  3 Ап 2014 аза тл - ана тлм, ардаым. Сен арылы жетп жатыр мрге, Жан сырларым, тлегм, бар арманы. Сайыс: «Анамны тл - аяулы н». 3 - сыныптар арасында ткзлген сайыс. Малм: длазылар аласын сайлау. Жоспармен таныстыру 1.

Бйге. 2. Полиглот (азаша, орысша) 3. Музлишко это весёлый сайт о музыке и песнях, скачать онлайн на высокой скорости. 14 Ап 2012 Ананы ст — бал, Баланы тл — бал. Ананы зн ыз басар, Атаны зн л басар. Анаа ауыр сз айтпа, Атыа ауыр жк артпа. Анады Меккеге ш аралап апарса да арызынан тыла алмайсы. Ана ст бой сред, Ата тл ой сред. Ана стн атамаанды ешкм матамайды. 16 ар 2013 «Ана тл — халы боп жасааннан бер жан дниемзд айнасы, сп-нп трлене беретн, мг ламайтын бйтерег»,- деп Жспбек Аймауытов Сауатты рпа трбиелеу дегенмз, з ана тлнде еркн сйлей алатын, оны тере мегерген рпа. Ана тлм — аяулы нм, ардатым, Баланы ана рсаында пайда болуына, оны мрге келуне, оны алашы адамына, алаш ата отыруына, алаш жола шыуына арналан жеке- жеке дет- рпымыз, жол- жоралымыз бар. Халымыз сонымен атар бала трбиесндег ананы рлн те жоары баалаан. Тлмзд зн ана тл деп  Эссе жазу (рбр топ мшелерне «Ана тл жрек н» таырыбына эссе жазу тапсырылады. Содан кейн рбр топтан бр адамнан шыып, эссен оиды). «Галерея саяхат» стратегиясы. орытынды Оушылар ортаа шыып, Ш. Смаханлыны сзне жазылан . Тнлиевт «Анамны тл аяулы н»  йткен халыты даналыы, жырлары, шежрес сол халыты тлнде жазылады. Тл ай лтта болса да астерл, дретт ым. Ол р адамны бойына ана стмен брге енп, алыптасады. Тл халыты жан, сн, ттастай кескн-келбет, болмысы. Адамды мрата жеткзетн ана тл. р халыты  29 Мау 2017 Сондытан да змз рбр санын асыа ктетн «Ана тл» газетне дейлеп жбергенд жн крдм. Бл схбат осыдан жиырма шаты жыл брын жазылып, суырмамда срленп жатыр ед. Кне, брге оиы Тл нзк дние. бирбект «Анамны тл аяулы н» н нзк дниеге нзк  6 ыр 2017 Слайд бойынша тйн: М.лмбаев км? Ол аын жайлы не блддер? Мотивациялы адам: «Ананы тл, аяулы н» ле ойналады, малм оушылардан : Нелктен бз бгнг сабаты осы лемен бастады? Не жайында сабата гмелеймз? Эпиграфпен жмыс: «Ана тл ары бл. 9 Жел 2016 Немереге сйснген ене мен ата алдында, кйеун тлн тапан ана келн жйлап «отбасылы тл саясатын» ола ала бастайды. Орысша сйлейд, балаа да былдырлап соны йретед. Босаадан аттамай трып лг плекейге «тек ана тлнде сйлейс» деп талап оятын айбарлы ене,  25 ыр 2013 Жас кезмзде мектепте кп айтылатын.Ол кезде интернет жо,ле шуматарын басаша айтушы ед.Есмде аланы ек шума- мрге келдм,анамды крдм. Дед ол маан,-алтыным мен. нмен елпп,жырымен желпп. йреткен маан,бала-бал тлн Ананы тл,-уантып мен. 30 Нау 2016 аза мектептерн жабылмауына, айта ашылуына, орыс мектептернде аза сыныптарын ашуа днекер болып кп ызмет атарды. Аын аамызды сзне жазылан «Анамны тл аяулы н» дейтн нд блмейтн жан жо. Осы ле жолдарында ардаты азаматты ана тлне деген 

Записи по теме: